Veilig sportklimaat en gedragscode

Veilig sportklimaat

Schermen bij Trefpunt zou voor iedereen prettig, plezierig en veilig moeten zijn. Dat kan alleen binnen een sociaal veilige omgeving waarin geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Deze pagina bevat daartoe een set gedragsregels voor onze leden, coaches/begeleiders en ouders/verzorgers. Hoe willen we met elkaar om gaan binnen de vereniging? Wat mogen we verwachten van trainers, begeleiders, ouders en leden? Kortom, hoe zorgen we met z’n allen voor een veilig sportklimaat.

Het zijn (hopelijk) vooral veel inkoppers voor iedereen, maar toch is het goed dat we ons bewust van zijn van de gedragsregels. We verwachten dat iedereen binnen Trefpunt deze onderschrijft en zich eraan committeert. Mochten er vragen en/of opmerkingen over zijn kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

Waar kan ik terecht?

Leden, die zich binnen de vereniging niet veilig en/of niet respectvol behandeld voelen, kunnen zich wenden tot trainer, bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging, te weten: Natascha Donkers (WhatsApp 06-15673285). Mocht je problemen ondervinden met (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie binnen het schermen of de vereniging, aarzel dan niet om contact op te nemen met
onze vertrouwenscontactpersoon, de vertrouwenscontactpersoon van de KNAS of direct (anoniem) met Centrum Veilige Sport Nederland.

De gedragscode

Wat we verwachten van schermers die deelnemen aan de trainingen

Mijn houding ten opzichte van mijn medeschermers:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals deze is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik scheld niet, pest niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.

Pesten en ander ongewenst gedrag:

 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. Zowel binnen de les als daarbuiten, dus ook niet op social media.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee, anders dan schermwapens.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven, seksualiteit of uiterlijk.

In de les …

 • Ik ga verantwoordelijk om met de scherm wapens en draag zorg voor de veiligheid van mijn mede schermers (veiligheid op en om de loper).
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik deze persoon hiermee te stoppen.
 • Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de trainer of het bestuur.
Wat we verwachten van coaches en begeleiders

Begeleiders zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leden van onze vereniging zich prettig en veilig voelen:

 • Begeleiders benaderen de leden op een manier die op geen enkele wijze leden in hun waardigheid zou kunnen aantasten.
 • Begeleiders onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of (seksuele) intimidatie tegenover de leden; hieronder worden ook verstaan aanrakingen en opmerkingen die als seksueel getint ervaren zouden kunnen worden.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en jeugdige sporters (jonger dan 16jr) zijn onder geen enkel beding geoorloofd.
 • Begeleiders gaan tijdens trainingen, wedstrijden en reizen, respectvol om met de leden en met de ruimtes waarin sporters zich bevinden (kleedkamers, doucheruimtes, etc.) en zorgen dat de leden dit onderling ook doen.
 • Begeleiders hebben de plicht de leden te beschermen tegen schade en (machts)misbruik en zullen er actief op toezien dat de gedragsregels worden nageleefd door iedereen binnen onze vereniging. Indien een begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met onze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • Begeleiders hebben de plicht in te grijpen bij pestgedrag en fysieke intimidatie.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleiders in de geest hiervan te handelen. Het bestuur zal elke melding van overtreding van onze gedragsregels zeer serieus nemen en gepaste maatregelen treffen.
Wat we verwachten van ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers zijn een belangrijk onderdeel van een sport vereniging. We proberen als Trefpunt ouders dan ook actief te betrekken. Waar mogelijk kunnen ze tijdens de les vanaf de zijkant meekijken. De trainers zijn tussen de lessen door altijd aan te spreken met vragen, opmerkingen en mededelingen met betrekking tot uw kind. Ook van u vragen we om bij te dragen aan een prettige en veilige sportomgeving. Hiervoor hebben we ook voor ouders gedragsregels opgesteld.

 • Leg de nadruk op het plezier en de inzet van je kind tijdens het spel, niet op winst of verlies,
 • Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen.
 • Kinderen leren het beste van positieve voorbeelden. Waardeer de goede prestaties van alle deelnemers.
 • Onthoud dat je kind voor zijn of haar eigen plezier schermt, niet voor jouw plezier.
 • Stel de trainers en/of coaches op de hoogte van (fysieke) beperkingen, leer- en/of gedragsproblemen van je kind(eren). De coaches/trainers kunnen hier dan rekening mee houden.
 • Toon waardering voor alle coaches, scheidsrechters en begeleiders.
 • Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Leer je kind dat ook te doen.
 • Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid.
 • Dwing nooit je kind om tegen zijn of haar zin, deel te nemen aan het spel.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van je kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens thuis, dus ook niet bij sport.
 • Schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar je kind. De coach kan prima zelf de schermers begeleiden.

Ten slotte…

Er zijn vast nog wel situaties waarin bovenstaande regels niet voorzien. Gebruik in dat geval het gezonde verstand en handel zo veel mogelijk in de geest van bovenstaande.

Scroll naar boven